Stikstof. • 2021

Informatiebericht 13 maart 2021

13 maart

Vraag aan het kabinet om schoon schip te maken en tot een realistisch en haalbaar beleid te komen.
Lees meer

Informatiebericht 1 februari 2021

1 februari

Vraag aan het kabinet om schoon schip te maken en tot een realistisch en haalbaar beleid te komen.
Lees meer

Informatiebericht 30 januari 2021

30 januari

Stikstofwet niet controversieel verklaard
Lees meer
 • 2020

Persbericht 30 november 2020

30 november

Ultimatum aan LNV met betrekking tot oplossen Knelgevallen.
Lees meer

Brief minister 30 november 2020

30 november 2020

Brief aan minister Schouten met betrekking tot oplossen melders en knelgevallen, registratie en extern salderen.
Lees meer

Informatiebrief november 2020

13 november 2020

Met dank aan het onderzoekswerk van STAF stelden wij vragen aan de top van het ministerie en politiek. Hierop ontvingen wij de antwoorden. Het is zaak dat we hier richting provincies bovenop zitten omdat, naast een zeer gebrekkig fundament, het niet zo kan zijn dat de doelen blijven bewegen.
Lees meer

Informatiebrief oktober 2020

28 oktober 2020

In dit informatiebericht praten we bij over verschillende ontwikkelingen op het gebied van stikstof. Over het wetsvoorstel, reducerende maatregelen en samenwerking in de sector.
Lees meer

Informatiebrief oktober 2020

6 oktober 2020

Op maandag 28 september is er een bestuurlijk overleg geweest over stikstof, praten we bij over de plannen van LNV/Kabinet en doelstellingen van de werkgroepen.
Lees meer

Informatiebericht Stikstofontwikkelingen

8 juni 2020

Met de uitspraak dat ammoniak uit de landbouw (NH3), en stikstof uit de verbranding van fossiele brandstoffen (NOx) teveel van elkaar verschillen in samenstelling en effect om uitwisselbaar te zijn, zet de commissie Remkes een streep door het voornemen van Rijk en Provincies om bouw en industrieprojecten door te kunnen laten gaan met stikstof uit de landbouw.
Lees meer

Informatiebericht Stikstofontwikkelingen

20 mei 2020

Distantiëren ons van de uitlatingen van FDF, Mark van den Oever. Agractie Nederland staat voor verbinding en constructieve samenwerking met alle partijen, landbouwbreed.
Lees meer

Informatiebericht Stikstofontwikkelingen

16 april 2020

Ook in Coronatijd gaan we door om ons in te zetten voor jullie belangen! Of, misschien wel juist in deze moeilijke tijd. Zo heeft alle inzet er toe geleid dat er nu een steunpakket op maat is gepresenteerd voor de fritesaardappel, voedingstuinbouw en sierteeltsectoren. Een stap in de goede richting voor deze zwaar getroffen sectoren.
Lees meer

Informatiebericht Stikstofontwikkelingen

1 april 2020

Van alle kanten buitelt informatie over elkaar, en het is een moeilijke materie. Binnen het LC en de werkgroepen van het LC hebben we met inzet van veel mensen ons uiterste best gedaan om tot redelijke afspraken met het Kabinet te komen. Lees hieronder meer over status LC/LNV, provinciale ontwikkeling en politieke duiding.
Lees meer

Stikstof in een verstikkend politiek debat

30 maart 2020

Het gaat in de stikstofcrisis al lang niet meer om een kosten-baten afweging tussen natuur en economie of de ‘return of investment’ van maatschappelijke inspanningen t.b.v. natuur. Stikstof is een beladen politiek debat geworden, waarin de inhoud naar de achtergrond is geraakt, en plaats heeft gemaakt voor symboolpolitiek.
Lees meer

Brief aan Carola Schouten

30 maart 2020

Bart schrijft een brief aan Carola Schouten met de oproep om haar te laten zien wie ze waard is en om duidelijkheid te geven.
Lees meer

Position Paper voor Tweede Kamer

16 februari 2020

Er zijn in de tussentijd in de overleggen met de Overheid stappen gezet. Maar helaas zijn we er nog lang niet en heerst er nog grote onzekerheid bij veel ondernemers en gezinnen binnen en buiten de landbouw. De 13 organisaties van het Landbouw Collectief hebben daarom een heldere boodschap: politiek kom NU in actie.
Lees meer

Landbouw Collectief roept Tweede Kamer op NU in actie te komen

16 februari 2020

Op 20 februari debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dat is exact drie maanden nadat het Landbouw Collectief hun plan van aanpak ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ presenteerde. Een ambitieus plan, dat er voor zorgt dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven kan komen en niet afglijdt naar een economische recessie. In het lopende overleg met het Kabinet worden stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet.
Lees meer

Volgende stap kabinet, stikstof plannen worden langzaam concreter

8 februari 2020

Samenvatting brief van het kabinet aan de Kamer: ‘Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak’
Lees meer

Het Landbouw Collectief boekt geringe vooruitgang

7 februari 2020

Vandaag heeft het Landbouw Collectief opnieuw overleg gevoerd met Minister Schouten en Premier Rutte. Er zaten verschillende partijen aan tafel, inclusief een afvaardiging van het IPO aan tafel. Het gesprek was een vervolg op het ontbijt in het Catshuis op 16 december. De afspraken die toen zijn gemaakt, vormden de basis voor dit vervolggesprek.
Lees meer

Landbouw Collectief blijft in gesprek

5 februari 2020

Vandaag is het overleg tussen het Landbouw Collectief en minister Schouten en minister-president Rutte opgeschort naar aanleiding van een statement van een van de leden van het collectief. Het statement was vooraf niet afgestemd met de voorzitter of de overige 12 leden van het collectief. Het Landbouw Collectief heeft afstand genomen van de uitspraken van FDF.
Lees meer

Agractie Nederland aangaande het Landbouw Collectief

22 januari 2020

Het Landbouw Collectief is in een bespreking bijeen geweest. Agendapunten waren onder meer terugkoppelingen van de rapporten van de werkgroepen. De werkgroepen maatregelen melkveehouderij en landelijk/ provinciaal beleid presenteerden hun rapporten. Daarnaast werd gesproken over de varkenshouderij, de nertsenhouderij en de stand van zaken van de analyse van de data van het RIVM. In verband met de vertrouwelijkheid kunnen we hierover op dit moment geen inhoudelijke mededelingen doen.
Lees meer

Bespreking Landbouw Collectief met Kabinet in volgende fase

19 januari 2020

De 13 boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief zetten zich sinds begin november in om met het Kabinet tot afspraken te komen over de bijdrage aan de stikstofreductie. Woensdag 5 februari vindt er opnieuw een gesprek plaats met Minister-President Rutte en Minister Schouten, waarbij ook de Provincies aan zullen schuiven. Inzet is om tot overeenstemming te komen over de nog openstaande punten uit het Catshuis Overleg van half december, zodat er duidelijkheid komt over het totaalpakket.
Lees meer

Overzicht stand van zaken Stikstof

11 januari 2020

Bekijk hieronder het stikstofboard
Lees meer
 • 2019

Verslag: Afspraken Kabinet - Landbouw Collectief

16 december 2019


Lees hieronder diverse afspraken tussen het Kabinet en het Landbouw Collectief
Lees meer

Verslag: Afspraken Kabinet - Landbouw Collectief

18 december 2019

Diverse standpunten die zijn ingediend door het Landbouw Collectief. Lees meer

Basis-afspraken Kabinet en Landbouw Collectief over stikstof

18 december 2019


 • Vertegenwoordigers van het Landbouw Collectief ontbeten maandagmorgen met ministerpresident.
 • Praktisch uitvoerbare oplossingen noodzakelijk
 • Basis voor vervolgstappen

Lees meer

Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis

20 november 2019

Vandaag hebben 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, een oplossing voor de stikstofcrisis aangeboden aan het Kabinet. Dit plan van aanpak kan ervoor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt richting een economische recessie. Het Collectief overhandigde zijn rapport ‘Uit een gecreëerde impasse’ vandaag aan LNV-minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie Vitaal Platteland.
Lees meer

Even over stikstof toespraak Anja Henken.

26 oktober 2019

Wist u dat:
 • de stikstofuitstoot van vliegtuigen boven de 900 meter nergens meegeteld wordt?
 • de stikstofuitstoot van vrachtschepen nergens meegeteld wordt?
 • veel grote industrieën geen milieuvergunning hebben, en niet eens bekend is hoeveel stikstof ze uitstoten?
 • de stikstof die auto’s, vliegtuigen en industrie uitstoten erg schadelijk is voor uw gezondheid, terwijl de natuurlijke stikstof die mensen en dieren uitstoten, voor uw gezondheid niet schadelijk is?
 • de stikstof uitstoot door de agrarische sector in Nederland de afgelopen 10 jaar met 65% is verminderd door schonere stallen?
Lees meer

Misstanden rondom voorgenomen beleid stikstof.

10 oktober 2019

 • Onjuistheden in metingen en aannames
 • Onjuiste uitwerking in voorgenomen beleid
 • Ontstaan Natura 2000 gebieden en hun doelstelling.
Lees meer